PROIZVODI

ULJNA ANALIZA - VRSTA ANALIZA

U Programu uljnih analiza rezultati obezbeđuje korisniku da predvidi uštede koje će postići uvođenjem uljnih analiza kao metode merenja stanja uređaja.
Program uljnih analiza definiše vrste analiza, na kojim uređajima, u kojoj frekvenciji, koji limiti su predviđeni ºC analizira trend promene karakterističnih parametara.. Informacije koje treba uzeti u obzir prilikom izrade Programa uljnih analiza su • Vrstu ºC starost ulja (časovi rada /ili km od zamene) • Tip uređaja, ukupan radni vek , • Uslovi rada, atmosferski uticaj, vrste goriva • Učestalost otkaza, troškovi popravke • Indirektni troškovi (smanjenje proizvodnje, iznajmljivanje ..)

Osnovna A analiza maziva obuhvata merenje fizičkih osobina ulja ºC merenje kontaminacije ulja. Ova analiza se može uraditi na licu mesta. Potrebna količina uzorka je 125ml Merenje fizicko-hemijskih osobina obuhvata :

• viskoznost na 40ºC, cSt

• viskoznost na 100ºC, cSt

• TAN ili TBN,Merenje kontaminacije ºC promene osobina ulja usled prisustva čestica kontaminacije ºC neregularnih uslova u toku rada, usled spoljašnjih uticaja ili opterećenja

• Sadržaj vode u ulju

• Disperznost nerastvornih čestica/ Spot Blotter test.Prosirena B analiza, obuhvata osnovnu A analizu plus merenje broj čestica prema ISO 4406 / 1999. Količina uzorka za analizu je 200ml uzorka ulja, ambalaža za uzorak mora da bude namenjena za tu vrstu analiza.

Proširena C analiza Uz parametre iz osnovne analize obim A , još se ispituju sledeći parametric

•PQ indeks,

•ICP sadrzaj elemenata aditiva, kontaminacije, I habanja (24 elementa kao sto su gvozdje, bakar, aluminijum, silicijum, mangan, cink, kalaj, barijum, hrom, nikal, magnezijum, kalcijum, olovo, fosfor, kalijum, natrijum, molidben, sumpor

•FT-IR oksidacija, nitracija, voda, glikol, sadržaj čađ(dizel motora)Oprema koja se koristi za on-site uljne analize je Oil Test Centar (OTC) Kittiwake, instrument Parker Laser Partical Counter LCM20, OSA4 Microlab i ostatak analiza se obavlja kod partnera OIL CHECK iz Nemačke.