PROIZVODI

PERMA NET

Funkcionalno I inteligentnoza 600 tacaka
Perma NET je centralizovanokontrolisanumrezensistemkojisadrzi do 100 jedinicazapodmazivanje u vise tacaka, međusobnopovezanihkonekcionimkablom do udaljenosti 1000 metara. Svakatačkasistema se možeposebnoprogramirati I menjati u bilokojevreme.Konfiguracija, kontrola I monitoring prekointernet. Perma Net imaautomatskoalarmiranjekoje se možepratiti I izudaljenihcentara.Perma-tecnudipunu I otvorenupodršku.
Primena
U kombinacjisa vise različitihuređajazapodmazivanje u vise tačaka, moguće je podmazivanjerazličitihzahteva. Perma NET je svestran, svemaznetačkemogubitiidealnopodmazanesaidealnimmazivom I optimalnimkoličinama u sistemugdesutačkeudaljene. Proizvodne karakteristike

• NET GATEWAY/Internet pretraživač

• Do 100 mrežnihjedinicamožebitiintegrisan. Kontrola do 600 tačaka

• NET DRIVE sa MP-6 distributorom=sistemsa vise tačaka

• Do 1000 metaraudaljenosti

Prednsoti

• Centralnoprogramiranje. Monitoring I kontrolakompletnemreže

• Monitoring sistemapodmazivanjaizbilokogkompljutera s pristupomintenetu – greške, porukepreko email-a, sms – mogućeuključenjepostojećeopreme

• Jedansistemza 6 maznihtačaka – dostupnarazličitamaziva, zavisno od zahtevaopreme – daljinskainstalacijaza mast do 5 m udaljeno od maznetačke

• Velikaudaljenostizmeđuprve I poslednjetačkečcak I zavrloudaljenemaznetačke

Uštede

• Sprečavazastoje I smanjujetroškove

• Manjeradaodržavalaca – ranoreagovanjena problem – povećanafleksibilnost – smanjenrizik od incidenatana random mestu

• Montažapodmazivanja I naudaljenjimtačkamasistemanateškimmestima I bezbednoopasnimmestima–smanjujeoperativno I vremenadzora

Tehinčki podaci

• Napajanje 90 V do 240 V AC

• Ulaznastruja 1.2 A

• Frekvencija 47-63 Hz

• Sistempodmazivanja NET DRIVE, NET DRIVE MP-6, STAR CONTROL, PRO C, ECOSY je integrisanpreko NET I/O

• Konekcija NET GATEWAY internet 10/100 BaseT, RJ45-jack

• Konekcija NET I/O 4 galvanizovanaodvojena, digitalnaulaza( 24 V DC, 5 mA ), 4 potencijalnaslobodnaizlaza (max. opterećenje 250 V AC, 16 A )

• Emisijabuke do < 70 dB(A)

• Max. brojmrežnihučesnika 100, NET DRIVE I NET I/O mogu se koristiti u bilokojojkombinaciji

• Max. brojcmaznihtačaka 600

• Max. pritisak do 25 bar

• Max.dužinacreva (zamaznutačku) 5 m

• Komunikacijaprema NET CAN-Bus

• Max. dužinakabla 1000m

• Software Web-Browser-based perma NET Software, uključujuci Firmware od NET GATWAY

• Pretraživač MS Internet Explorer, Firefox

• Standard IP adresa 199.1.3.155

• Standard Netmask 255.255.255.0